بانک مرکزی چگونه صرافی ها را کنترل می کند؟

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با عنوان این موضوع که ۸۵ درصد سامانه جامع عرضی پیشرفته بسیاری داشته و نحوه شفافیت ایجاد شده به‌وسیله‌ی سامانه نیما را بازگو نمود.

براساس گفته های رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سامانه جامع ارزی تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت داشته که این سامانه بیشترین پیشرفت ممکن را برای ارتباط با سامانه جامع تجارت داشته و سامانه نیما ایجاد کرده است.

وی افزود سامانه نیما با اس شده است که واردکنندگان صراف ها و بانک های عامل در درگاه خود کارمند و بر اساس معامله های ارزی در حوزه تجارت خارجی کشور شفاف و قابل سیاست گذاری و بسیار راهبردی صورت گیرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان این که سامانه نیما به خوبی باعث شفافیت در کشور شده است عنوان کرد در صورتی که یک صرافی بیش از حد اندازه خرید ارز داشته باشد و متناسب با فروش نداشته باشد بانک مرکزی از این طریق می تواند متوجه شود که چرا این اتفاق افتاده است و دسترسی وی برای خرید بیشتر ارز را متوقف کنند.

در حال حاضر ترکیه بسیار قوی از تعامل بین سامانه ارزی و سامانه تجاری کشور و امثال شکل گرفته است که حاصل این اتفاق راه با معاملات ارزی مدیریت شده و تعادل نسبی قابل قبولی در بازار شاهد بودیم.

علی رهبری با عنوان این موضوع ادامه داد که سامانه جامع گمرکی تا الان پیشرفته ۷۵ درصدی داشته که بیشتر ایرادات های آن در زمینه های تبادل اطلاعات با سامانه های دیگر بوده و امیدواریم که این مشکل به زودی حل شود.
آخر وی ابراز امیدواری کرد که سامانه جامع بیمه، علیرغم اینکه پیشرفت ۱۰ درصدی داشته است تلاش ها صورت خواهد گرفت که تبادل اطلاعاتی مناسبی بین سامانه جامع بیمه و سامانه جامع تجارت در آینده شکل بگیرد‌.

حال باید دید چه اتفاقی برای سامانه جامع ارزی صورت خواهد گرفت و روند کنترل صرافی توسط بانک مرکزی چگونه خواهد شد؟

صرافی ارکان

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.